Organization

Chairpersons

  • FURUHARA Tadashi (Tohoku University)
  • NUMAKURA Hiroshi (Osaka Prefecture University)
  • USHIODA Kohsaku (Nippon Steel Corporation)


Page top